Kwota bezsporna

Zapraszamy do zadawania pytań i nakreślania problemów dotyczących odzyskiwania odszkodowań
roberts150
Posty:1
Rejestracja:07 kwie 2018, 19:16
Kwota bezsporna

Post autor: roberts150 » 07 kwie 2018, 20:05

Witam. Moja żona podróżując z koleżanką (jako pasażer) miała wypadek, w wyniku którego doznała kompresyjnego złamania kręgosłupa a dokładniej zostały bardzo poważnie uszkodzone kręgi L1,L2.
Jak łatwo się domyślić uraz spowodował niezdolność do pracy (żona prowadziła od lat działalność gospodarczą), która trwa do dnia dzisiejszego, a rokowania lekarzy do optymistycznych nie należą. Po zgromadzeniu dokumentów sprawa została przekazana do PTU, standardowo wystąpiliśmy o kwotę bezsporną, która była w pełni udokumentowana.
Do dnia dzisiejszego PTU nie udzieliło żadnej odpowiedzi, a mijają już 2 miesiące od daty zgłoszenia.
I tu moje pytanie... co robić dalej ? W jaki sposób można wpłynąć na ubezpieczyciela? Gdzie ewentualnie zaskarżyć opieszałość?
Będę wdzięczny za każdą poradę.
Robert

Awatar użytkownika
APU.Pomoc
Administrator
Posty:35
Rejestracja:03 kwie 2018, 21:47

Re: Kwota bezsporna

Post autor: APU.Pomoc » 07 kwie 2018, 21:52

"Do dnia dzisiejszego PTU nie udzieliło żadnej odpowiedzi , a mijają już 2 miesiące od daty zgłoszenia.
I tu moje pytanie ... co robić dalej ? W jaki sposób można wpłynąć na ubezpieczyciela ? Gdzie ewentualnie zaskarżyć opieszałość ?


Szanowny Panie,
jak wpłynąć? Najlepiej napisać pismo w formie skargi-żądania do Dyrektora placówki.
Na opieszałość można skarżyć się do KNF (Komisji Nadzoru Finansowego ww.knf.gov.pl) i powołać na art. Art. 14. 3 ustawy z dnia z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych "1. Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie.
2. W przypadku gdyby wyjaśnienie w terminie, o którym mowa w ust. 1, okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego. W terminie, o którym mowa w ust. 1, zakład ubezpieczeń zawiadamia na piśmie uprawnionego o przyczynach niemożności zaspokojenia jego roszczeń w całości lub w części, jak również o przypuszczalnym terminie zajęcia ostatecznego stanowiska względem roszczeń uprawnionego, a także wypłaca bezsporną część odszkodowania.
3. Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, zakład ubezpieczeń informuje o tym na piśmie osobę występującą z roszczeniem w terminie, o którym mowa w ust. 1 albo 2, wskazując na okoliczności oraz podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania, jak również na przyczyny, dla których odmówił wiarygodności okolicznościom dowodowym podniesionym przez osobę zgłaszającą roszczenie. Pismo zakładu ubezpieczeń powinno zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
3a. W przypadku niewypłacenia przez zakład ubezpieczeń odszkodowania w terminie, o którym mowa w ust. 1 albo 2, lub niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 3, organ nadzoru stosuje wobec zakładu ubezpieczeń środki nadzorcze określone w art. 212 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej."
Pięknie pozdrawiam
Krzysztof G. Kawałowski
www.apu.pl
+ 48 500 166 646
+ 48 22 854 10 03

ODPOWIEDZ